Štipendijný program

Kto môže získať štipendium?

Štipendium môžete získať, ak ste študent denného štúdia I. alebo II. stupňa vysokej školy, odboru všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, alebo ošetrovateľstvo

Štipendium získate, ak sa zaviažete, že po riadnom ukončení I. alebo II. stupňa štúdia na vysokej škole uzatvoriť pracovný pomer s poskytovateľom štipendia

Štipendium bude poskytované na mesačnej báze až do ukončenia prebiehajúceho štúdia za podmienky neprerušenia tohto štúdia

Štipendium bude poskytované študentom 5. a 6. ročníka v odbore všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo vo výške 300€ mesačne

Štipendium bude poskytované študentom 4. a 5. ročníka magisterského štúdia v odbore ošetrovateľstvo vo výške 100€ mesačne

Štipendium bude poskytované študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia v odbore ošetrovateľstvo vo výške 50€ mesačne

Štipendium bude poskytované študentom, ktorí po začatí každého
akademického roku doručia potvrdenie o návšteve školy

Z poskytovaného štipendia nad 200€ mesačne budeme realizovať
odvody a dane v zmysle platných právnych predpisov

Štipendium sa bude poskytovať prostredníctvom
bezhotovostného bankového prevodu v prospech účtu študenta

Dôvodmi zastavenia poskytovania štipendia môžu byť:

strata štatútu študenta vysokej školy,

odmietnutie študenta vykonať povinnú prax v našej nemocnici,

ak z dôvodu zmeneného zdravotného stavu študent stratil spôsobilosť na výkon budúceho povolania,

Študent sa zaväzuje uzatvoriť pracovný pomer s poskytovateľom štipendia do 60 kalendárnych dní po riadnom ukončení I. alebo II. stupňa štúdia na vysokej škole

Študent odboru všeobecného a zubného lekárstva sa zaväzuje zotrvať v pracovnom pomere u poskytovateľa štipendia po dobu 5 rokov od uzatvorenia pracovného pomeru

Študent odboru ošetrovateľstva sa zaväzuje zotrvať v pracovnom pomere u poskytovateľa štipendia po dobu 3 rokov od uzatvorenia pracovného pomeru

Scroll Up